ఆ రోజు వైస్రాయి హోటల్ లో ఎన్టీఆర్ పక్కన నేను ఉన్నాను

0
2998

ఎన్టీఆర్ పై చెప్పులు విసిరింది ఆయనే.. ఇప్పటికి బయటపడ్డ నిజం.. ఆ రోజు వైస్రాయి హోటల్ లో ఎన్టీఆర్ పక్కన నేను కూడా ఉన్నాను