చంద్రబాబు ఉండబోయే ఇల్లు ఇదే..?

0
1173

ఇల్లు ఖాళీ తరువాత అమరావతిలో చంద్రబాబు ఎక్కడ ఉండబుతున్నాడు? ఈ కింది వీడియో చూడండి