చంద్రబాబు మాటలకు పగలబడి నవ్విన జగన్

0
816

ప్రతీక హోదాపై చర్చలో చంద్రబాబు మాటలకు పగలబడి నవ్విన జగన్