జగన్ సీఎం అవుతారని నాకు ముందే తెలుసు

0
493

జగన్ సీఎం అవుతారని తనకు ముందే తెలుసని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్