ప్రభుత్వం పెర్మిషన్ ఇచ్చాక.. అక్రమ కట్టడం ఎలా అవుతుంది?

0
2198

అది అక్రమ కట్టడం ఎలా అవుతుంది? ప్రభుత్వం అన్ని పెర్మిషన్ లు ఇచ్చింది. గోకరాజు రంగరాజు వివరణ