ప్రాణం మీదకు తెచ్చిన శృంగారపు పండుగ

0
9578

ప్రాణం మీదకు తెచ్చిన శృంగారపు పండుగ. శృతి మించడంతో గుండె పోటు