మంత్రులకు భోజనాల పేరిట భారీ దుబారాలను కట్ చేసిన జగన్

0
874

భోజనాల పేరిట భారీ దుబారాలను తగ్గించే ప్రయత్నంలో జగన్.. మంత్రులకు, కలెక్టర్ లకు ఇదే మిను. మంత్రులకు భోజనాల పేరిట భారీ దుబారాలను కట్ చేసిన జగన్