విజయనిర్మల మొదటి భర్త ఆయన కాదా?

0
10303

అసలు కృష్ణ, విజయనిర్మల పెళ్లి ఎలా జరిగింది? వీరి పెళ్లి పెద్ద ఎవరు? విజయనిర్మల మొదటి భర్త ఆయన కాదా?