చెప్తే వినకుండా నాశనం అయిపోతారేంట్రా

0
1362

చెప్తే వినకుండా నాశనం అయిపోతారేంట్రా