చెప్తే వినకుండా నాశనం అయిపోతారేంట్రా

0
1057

చెప్తే వినకుండా నాశనం అయిపోతారేంట్రా