కరోనాని సృష్టించింది చైనా నేనా? ట్రంప్ వ్యాఖ్యల్లో వాస్తవం ఎంతా?

0
883

కరోనాని సృష్టించింది చైనా నేనా? ట్రంప్ వ్యాఖ్యల్లో వాస్తవం ఎంతా?