తోక ముడిచి పారిపోయిన చైనా..

0
1370

తోక ముడిచి పారిపోయిన చైనా..ఢీ అంటే ఢీ అనడంతో తోక ముడిచి పారి పోయిన చైనా