పక్కింటి పిల్లాడి ముక్కు మా ఆయన ముక్కు ఒకలాగే ఎలా?

0
2598

పక్కింటి పిల్లాడి ముక్కు మా ఆయన ముక్కు ఒకలాగే ఎలా?