పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు కి కౌంటర్ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్

0
744

పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు కి కౌంటర్ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్