పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు కి కౌంటర్ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్

0
815

పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు కి కౌంటర్ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్