మూడు గ్రామాలకు శాపంగా మారిన పెళ్లి వేడుక

0
934

మూడు గ్రామాలకు శాపంగా మారిన పెళ్లి వేడుక, కరోనాతో పెళ్ళికి వచ్చిన వ్యక్తి