రేకుల షెడ్డుతో కట్టిన ప్రజావేదికకు 9 కోట్ల ఖర్చా? ఇంత అవినీతా?

0
1357

రేకుల షెడ్డుతో కట్టిన ప్రజావేదికకు 9 కోట్ల ఖర్చా? ఇంత అవినీతా?