సీఎం జగన్ డైట్ ఇదే.. రోజు ఖర్చు ఎంతో తెలుసా?

0
5147

ముఖ్యమంత్రి జగన్ రోజు తీసుకునే ఆహారం ఖర్చు ఎంతో తెలుసా?