ట్రంప్ వైఫల్యమా? అమెరికన్ల నిర్లక్ష్యమా?

0
583

ట్రంప్ వైఫల్యమా? అమెరికన్ల నిర్లక్ష్యమా?